Kiến thức Thuế!

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Hot GirlDownloadDiscuz
Xem: 1810|Trả lời: 0

Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Đăng lúc 2012-1-9 18:30:39 |Hiện toàn bài

  
  
  
  
  
  
  

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  

  
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

  Số:  902/QĐ-BHXH
  
  Hà  Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2007  


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định về quản lý thu
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc


TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006.

- Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủhướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Nghịđịnh số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ qui định chi tiếtvà hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đốivới quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đốivới quân nhân, công an nhân dân;

- Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;

- Căn cứ Nghịđịnh số 100/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểmxã hội Việt Nam;
- Xét đề nghị của Trưởng ban Thu bảo hiểmxã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1: Ban hành kèm theo Quyết định này: Quyđịnh về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc.
Điều2: Quyết định này thay thế Quyết định số722/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 5 năm 2003 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lựcthi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.
Điều3: Chánh Văn phòng, Trưởng ban Thu bảohiểm xã hội, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giámđốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơquan bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  

- Các Bộ: LĐTBXH, TC, Nội  vụ, Y tế;

  - HĐQL - BHXHVN;
  

- TGĐ, các  phó TGĐ;

     - Lưu: VT + BT (11b).
  
  TỔNG  GIÁM ĐỐC  
  
  
  
  Nguyễn Huy Ban  Quyết định này thay thế Quyết định số 722/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 5 năm 2003 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.
Tải văn bản file đính kèm:
Đính kèm: Bạn phải đăng nhập mới xem được nội dung bài viết này, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký
CÔNG TY LUẬT ĐÔNG ĐÔ P. 204, Nhà A6B, KĐT Nam Trung Yên, Hà Nội Điện thoại: 046.656.4319 / 04.8587.7214 Email: luatsu@luatdongdo.com W: www.luatdongdo.com  www.luatdongdo.vn
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|KIẾN THỨC THUẾ - Liên hệ: 0915.235.339 (^_^) yahoo: trangpth_1801

GMT+8, 2014-12-19 23:06 , Xử lý trong 0.016441 giây, 6 queries , Apc On.

Powered by Discuz!  X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Translate by DCV & TTYB

Lên trên