Kiến thức Thuế!

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Hot GirlDownloadDiscuz
Xem: 8806|Trả lời: 0

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ THẺ THEO QĐ 1111/QĐ-BHXH [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Đăng lúc 2012-1-9 18:36:37 |Hiện toàn bài
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ THẺ THEO QĐ 1111/QĐ-BHXH NGÀY 25/10/2011
        

I/. Đối tượng tham gia bắt buộc
1. Cấp sổ cho người tham gia BHXH bắt buộc.
- 01 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (Mẫu A01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
- 01 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHTN (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

2. Cấp lại sổ do người sử dụng lao động làm mất, hỏng.
- Biên bản nêu rõ nguyên nhân hỏng, mất; số lượng bìa sổ và tờ sổ bị mất.
- Công văn đề nghị cấp lại sổ BHXH (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011), kèm danh sách người cấp lại.
- Sổ BHXH (nếu hỏng), (bìa sổ và tờ sổ).

3. Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH bắt buộc làm mất.
- Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011
- Sổ BHXH (nếu hỏng), (bìa sổ và tờ sổ).
- Công văn đề nghị cấp lại sổ BHXH của người sử dụng lao động (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
4. Cấp sổ BHXH cho người lao động có thời gian công tác trước 01/01/1995.
- 01 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (Mẫu A01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- Công văn đề nghị của người sử dụng lao động (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
- Các giấy tờ liên quan:
+ Lý lịch gốc và lý lịch bổ sung (nếu có) của người lao động, Quyết định tiếp nhận, hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan khác như: Quyết định nâng bậc lương, quyết định điều động hoặc quyết định chuyển công tác, quyết định phục viên xuất ngũ, chuyển ngành, giấy thôi trả lương.

5. Cấp, ghi sổ cho người lao động  nghỉ chờ việc trước năm 01/01/1995.
+ Danh sách của đơn vị có tên người lao động đến ngày 31/12/1994 (không bao gồm người bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc tự ý bỏ việc, bị phạt tù giam trước ngày 01/01/1995, ra nước ngoài hoặc ở nước ngoài không hợp pháp) hoặc các giấy tờ xác định người lao động có tên trong danh sách của đơn vị đến ngày 31/12/1994.
+ Quyết định nghỉ chờ việc. Trường hợp không có Quyết định nghỉ chờ việc thì phải có xác nhận bằng văn bản của thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị cấp sổ BHXH, trong đó đảm bảo người lao động có tên trong danh sách của đơn vị tại thời điểm có quyết định nghỉ chờ việc và chưa hưởng các khoản trợ cấp BHXH một lần. Trường hợp đơn vị đã giải thể thì do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận.

6. Cấp sổ, Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hiệp định của chính phủ và của người đi làm đội trưởng phiên dịch do nước ngoài trả lương theo quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- 01 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (Mẫu A01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- Các giấy tờ liên quan:
+ Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01/01/1995. Trường hợp không có quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng lý lịch của người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.
+ Bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong trường hợp người lao động được cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài bằng một Quyết định chung cho nhiều người. Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của đơn vị cử đi.
+ Bản chính Thông báo chuyển trả hoặc Quyết định chuyển trả của Cục hợp tác Quốc tế về lao động (nay là Cục Quản lý lao động ngoài nước) cấp. Trường hợp không còn bản chính Thông báo chuyển trả hoặc Quyết định chuyển trả thì phải có giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ BHXH của Cục Quản lý lao động ngoài nước trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động (theo mẫu số 01 và 02 kèm theo Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH).
+ Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp phục viên xuất ngũ sau khi về nước của cơ quan quản lý lao động trước khi đi nước ngoài.
+ Đơn đề nghị tính thời gian công tác hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động đã nghỉ việc.
- Công văn đề nghị của đơn vị đang quản lý lao động.
- Sổ BHXH (nếu đã cấp).

7. Cấp sổ, Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa các Bộ, địa phương của Nhà nước ta với tổ chức kinh tế của nước ngoài quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- 01 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (Mẫu A01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- Công văn đề nghị của người sử dụng lao động (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
- Các giấy tờ liên quan:
+ Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01/01/1995. Trường hợp không có quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng lý lịch của người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.
+ Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp phục viên xuất ngũ sau khi về nước của cơ quan quản lý lao động trước khi đi nước ngoài.
+ Đơn đề nghị tính thời gian công tác hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động đã nghỉ việc.
+ Bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong trường hợp người lao động được cừ đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài bằng một Quyết định chung cho nhiều người. Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của Bộ chủ quản đối với người lao động làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác do Bộ cử đi hoặc xác nhận của Sở lao động - Thương binh và Xã hội địa phương đối với người lao động do địa phương cử đi.
- Sổ BHXH (nếu đã cấp)

8. Cấp sổ, xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi học tập, thực tập ở nước ngoài quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- 01 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (Mẫu A01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- Công văn đề nghị của người sử dụng lao động (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
- Các giấy tờ liên quan:
+ Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01/01/1995. Trường hợp không có quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng lý lịch của người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.
+ Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp phục viên xuất ngũ sau khi về nước của cơ quan quản lý lao động trước khi đi nước ngoài.
+ Đơn đề nghị tính thời gian công tác hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động đã nghỉ việc.
+ Bản chính Quyết định cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong trường hợp người lao động được cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở nước ngoài bằng một Quyết định chung cho nhiều người. Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi học tập, thực tập có thời hạn ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của đơn vị cử đi.
- Sổ BHXH (nếu đã cấp)

9. Cấp, Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi làm chuyên gia theo Hiệp định của Chính phủ quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- 01 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (Mẫu A01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- Công văn đề nghị của người sử dụng lao động (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
- Các giấy tờ liên quan:
+ Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01/01/1995. Trường hợp không có quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng lý lịch của người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.
+  Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp phục viên xuất ngũ sau khi về nước cơ quan quản lý lao động trước khi đi.
+ Đơn đề nghị tính thời gian công tác hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động đã nghỉ việc.
+ Bản chính Quyết định cử đi làm chuyên gia ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong trường hợp người lao động được cử đi làm chuyên gia bằng một Quyết định chung cho nhiều người. Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi làm chuyên gia ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của đơn vị cử đi.
+ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý chuyên gia về việc đã hoàn thành nghĩa vụ đóng góp cho Ngân sách Nhà nước và đóng BHXH theo quy định của Nhà nước của chuyên gia trong thời gian làm việc ở nước ngoài.
- Sổ BHXH (nếu đã cấp)

10. Xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc để hưởng chế độ hưu trí, tử tuất.
- Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- 02 Danh sách điều chỉnh giảm người tham gia BHXH, BHYT và BHTN (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- Quyết định nghỉ việc hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động
- Sổ BHXH

11. Xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc để hưởng trợ cấp BHXH 01 lần.
- Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
-  02 Danh sách điều chỉnh giảm người tham gia BHXH, BHYT và BHTN Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- Quyết định nghỉ việc hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động
- Sổ BHXH

12. Xác nhận thời gian đóng BHXH bắt buộc để người tham gia BHXH chuyển đơn vị công tác trong địa bàn tỉnh.
- Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- 02 Danh sách điều chỉnh giảm người tham gia BHXH, BHYT và BHTN (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- Quyết định điều chuyển công tác
- Sổ BHXH

13. Xác nhận thời gian đóng BHXH để chuyển đơn vị ngoài địa bàn tỉnh.
-  Danh sách điều chỉnh giảm người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- Quyết định điều chuyển công tác
- Sổ BHXH
- Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).

14. Xác nhận thời gian đóng BHTN để hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Danh sách điều chỉnh giảm người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- Quyết định hoặc Thông báo ngừng việc cho người tham gia BHTN
-Sổ BHXH
- Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).

15. Đổi sổ, điều chỉnh thay đổi nhân thân trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc.
- Đơn đề nghị của người tham gia BHXH (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
-  Công văn đề nghị điều chỉnh của người sử dụng lao động nơi người lao động đang làm việc hoặc nơi quản lý lao động trước khi ngừng việc
-  Các giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh: Hồ sơ gốc, Bản chính Giấy khai sinh…..)
- Sổ BHXH (bìa sổ)
- Văn bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền

16. Ghi điều chỉnh, bổ sung chức danh nghề, công việc nặng nhọc độc hại hoặc nơi làm việc có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên.
-  Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- Đơn đề nghị của người tham gia BHXH (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
- Hồ sơ gốc liên quan đến việc điều chỉnh: QĐ phân công, tiếp nhận, QĐ lương, HĐLĐ…..
- Sổ BHXH

17. Cấp thẻ BHYT cho đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.
- 01 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (Mẫu A01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- Danh sách người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011).
- Bản sao giấy tờ liên quan để chứng minhđược hưởng quyền lợi cao hơn ( Giấy chứng nhận người  có công, Huân, Huy chương kháng chiến……)

18. Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất.
- Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011), kèm theo danh sách đối tượng bị mất thẻ.
- Hoặc Đơn đề nghị của người tham gia (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011) nếu người tham gia nộp trực tiếp tại BHXH

19. Đổi thẻ BHYT do thông tin trên thẻ không đúng.
- Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011), kèm theo danh sách đối tượng bị mất thẻ
- Thẻ BHYT cũ.
- Các giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh thông tin trên thẻ, mức hưởng.

20. Đổi thẻ BHYT do bị rách hỏng.
- Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011) hoặc Đơn đề nghị của người tham gia BHYT (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011) nếu người tham gia BHYT nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH
- Thẻ BHYT cũ.

21. Đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.
- Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011) hoặc Đơn đề nghị của người tham gia BHYT (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011) nếu người tham gia BHYT nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH
- Thẻ BHYT cũ.

II/. Đối tượng tự nguyện:
1. Cấp sổ cho người tham gia BHXH tự nguyện.
- 01 bản tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu A02-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

2. Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH tự nguyện làm mất, hỏng.
-  Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
- Sổ BHXH (nếu hỏng hoặc bìa sổ và tờ sổ).

3. Đổi sổ, điều chỉnh thay đổi nhân thân trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.
- Đơn đề nghị của người tham gia BHXHTN (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
- Sổ BHXH (bìa sổ)
- Các giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh.
+ Giấy chứng minh nhân dân.
+ Bản chính Giấy khai sinh.
+ Sổ hộ khẩu.

4. Xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí, tử tuất.
- Đơn đề nghị của người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
- Sổ BHXH

5. Xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện để hưởng trợ cấp BHXH 01 lần.
- Sổ BHXH
- Đơn đề nghị của người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D01-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)

6. Cấp thẻ BHYT cho đối tượng tham gia BHYT tự nguyện.
- Tờ khai tham gia BHYT (Mẫu A03-TS QĐ 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011)
- Bản sao giấy tờ liên quan để chứng minhđược hưởng quyền lợi cao hơn (Giấy chứng nhận người  có công, Huân, Huy chương kháng chiến……)
- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú (đối với trường hợp tham gia theo hộ gia đình được giảm mức đóng).

CÔNG TY LUẬT ĐÔNG ĐÔ P. 204, Nhà A6B, KĐT Nam Trung Yên, Hà Nội Điện thoại: 046.656.4319 / 04.8587.7214 Email: luatsu@luatdongdo.com W: www.luatdongdo.com  www.luatdongdo.vn
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|KIẾN THỨC THUẾ - Liên hệ: 0915.235.339 (^_^) yahoo: trangpth_1801

GMT+8, 2014-12-20 23:11 , Xử lý trong 0.059775 giây, 7 queries , Apc On.

Powered by Discuz!  X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Translate by DCV & TTYB

Lên trên